Bulgarian English German Russian Spanish

5.Сътворението

 • ПДФ

 • Живеем в един чуден свят. Неговата необятност, непостижимост, сложност, целесъобразност ни изумяват.
  Идеята за неговият произход от случайността е абсурдна–––
  Този чуден свят е творение на един велик, премъдър, всемогъщ, всезнаещ и съвършен Създател.
  Всички човешки усилия да открият тайната на сътворението са се оказали безплодни. Ние всецяло сме зависими от Божието откровение.


  I. Библията започва със сътворението на света от Бог (Битие 1:1).

  "В началото Бог създаде..."
  Тези три първи думи на Свещения текст ни разкриват три велики основни истини:
  Първо, материята и енергията имат начало. Материята не е вечна. Тя е творение.
  Второ, своето начало има у Бога. Бог я създаде. Бог е Творецът.
  Трето, създаде я от "нищо"


  1. Бог е великата първопричина

  Това е първата истина, която трябва да знаем. Тази основна истина поставя всичко на място и въдворява хармония.
  а/ Всяко творение има свой разумен създател
  Примери: паметник, сграда, творение на изкуството...
  Самосъздаването предполага абсурдната идея за действие педи съществуване и е неприемливо за логиката (Евр. 3:4).
  б/ В Бит. 1:1 се изтъква, че материята има своето начало у Бога. Бог е първопричината и единствената причина за всичко.
  Някои задават нелогичния въпрос: "Кой създаде Бога?" Щом Бог е първопричината, нелогично е да се пита кой създаде първопричината.
  в/ Божието съществуване е велика необяснима за нашия ограничен разум тайна, но е убедителна, защото е факт. Йоан 1:1-3 Началото е у Бога. Преди Него нищо не е било
  Псал. 9:2 - "От века и до века Ти Си Бог".
  "Преди да е имало време Аз съм" )Исая 43713).
  "Аз Съм Господ Който направих" (Исая 44:24; 45:12)
  "Всичко преминава, Той остава" (Евр. 1:10:12).
  "Който Сам притежава безсмъртие..." (1Тим. 6:16)
  Той е абсолютен и независим.
  Бог е абсолютно, вечно, безкрайно същество, непроменимо в Своето всемогъщество, всезнание, мъдрост, святост, висша правда, доброта, истина и съвършенство. Всичко съществуващо, видимо и невидимо, материално и духовно има Своето начало у Бога.


  2. В начало Бог създаде света от "нищо"

  "Първите слова на Библията отричат вечността на материята. Този текст е основан на всяко здраво мислене за материалния свят. Тук е изложена внушителната истина, че при създаването на света Бог не е бил зависим от съществуването на преди това материя" АБК
  Тук употребения гладол "Създавам", на евр. "Бара", означава дейност на Бога и никога на човека. Той има значението на "създавам от нищо".
  Създаването на света от нищо е мъчно приемливо за нашия ограничен ум.
  Но в последните години науката ни изправи пред много необясними за нашия ограничен ум факти.
  - Относителността на времето.
  . Изкривяването на четиримерното пространство.
  - Двойнственият характер на светлината.
  Но всички те са факти и ние ги приехме.
  Оказа се, че светът, в който живеем е много по-сложен, отколкото учените допускаха и очевидността и обикновения здрав разум не могат да бъдат критерий за истината. Погрешността в нашето мислене и възможността да се сгреши в първичните представи и понятия на човека е изразено най-добре в изказването на големия физик Нилс Бор на една конференция на учените в Ню Йорк. Обсъждано е било вариантите на единна теория на материята. Великият физик обобщил дискусията със следните думи:
  "Ние всички сме съгласни, че тази наша теория е безумна! Въпросът, който ни разделя, е достатъчно безумна ли е тя, за да бъде приемлива. Идеята за създаване на материя от "нищо" е най-противната на здравия разум, която може да съществува, но именно тя се потвърждава напоследък от физиката и е великият постулат на Библията - "Видимото не става от видими неща".
  Руският учен Владимир Комаров в статията си, отпечатана в НТ на БТА на 8 май 1968 г. пише:
  "Оказа се, че вакуумът е способен да ражда елементарни частици, да ражда вещество... Частици от нищото! Бяха открити и някои съвсем "скандални" факти... В района на гравитационните взривове съществуват области, в които от гледна точка на съвременната физическа теория няма нищо - нито вещество, нито пространство, нито време, нито движение. Но от друга страна, колкото и да ни се вижда странно, удивителните области, за които става дума, съществуват напълно реално и сякаш на тяхната граница се започва историята на обекта... С друга дума, създава се впечатлението, че в случайт в "нищото" настъпва процес, от който възниква нещо".
  Цветан Ралчовски, старши научен сътрудник, пише:
  "Хипотезата за големия взрив не позволява дискусия за това как се е появила материята... Сега възловото схващане е в новия модел, според който частиците се създават буквално от нищо, или по-точно, от вакуума". В-к ОФ, 29 септември 1986г.
  С други думи хипотезата да 4големия взрив" не издържа повече критика. Сега науката приема нов модел, а именно - създаването н а материя от нищо. А това сочи на нейния създател - разумна сила, която от нищо прави нещо.
  Последните открития в науката потвърждават библейския доклад за сътворението на света от Бога.


  3. Учението на Свещеното Писание за създаване на материална субстанция. Как Бог твори.

  Пс. 33:6, 9 - "Чрез Словото на Господа станаха..."
  Евр. 11:3 - "Видимите не станаха от видими неща..."
  Римл. 4:17б - "Извиква в съществуване това, което не съществува"
  а/ Бог твори чрез Своето могъщо слово
  Гръцката дума "логос", преведена със "слово", означава израз, еманация, т. е. излъчване, изтичане, отделяне.
  Бог е източникът на всякакъв вид енергия... От Божието Слово се излъчват енергии, които по Негова валя се превръщат в материя, атоми, звезди, планети, одушевени и неодушевени предмети. От несъществуващото от нищото Бог извиква в съществуване тази Вселена.
  б/ Бог и сега твори. И сега се установява възникването на нови звезди. Христос каза: "Отец Ми работи и Аз работя".
  Знаменитата формула на Айнщайн
  Е=m.c - времето отсъства.
  И обратно, чрез разбиването на атомното ядро материята се превръща в енергия. Човешката намеса предизвика експлозия.
  в/ От Божието Слово изтича не само сляпата енергия, но и духовната жизнена сила. Затова в творческия си акт Бог е наречен Бог на силите.
  На науката са познати четири вида енергии:
  електромагнитна
  гравитационна
  енергия на силното взаимодействие на ядрените частици
  енергия на слабото взаимодействие на ядрените частици.
  Напоследък обаче се откри нов вид енергия, която
  Това е информацията, която  е нематериална. Тази сила изхожда от Бога - Творец, който в творческия акт от "нищо" създава "нещо", от невидимото - видимото.
  Науката подкрепя библейския доклад на сътворението и събаря всички фалшиви теории и хипотези.

  II. Библейският доклад на сътворението

  Битие 1:1, 2
  В първия стих ни се говори за създаването на цялата Вселена и от втория започва сътворението на нашата земя.

  • Колко време е минало от хаоса до започването на нейното устройване не знаем, нита можем да знаем, защото тогава не е почнала–о да тече времето.  

  За сътворението на нашата Земя възникват два належащи въпроса:

  • За колко време е създадена
  • От кого е създадена

  И на двата въпроса Библията дава своя категоричен и авторитетен отговор:

  • Създадена за шест буквални дни - ст. 1, 5, 8, 13, 19, 23, 31.
  • Създадена преди около 6 000 години.

  Нашата Земя заема едно специално място в Божия план, който е антропоцентричен.


  Първия творчески ден
  В първия творчески ден Бог създаде енергията, една от формите на която  е светлината. Светлината е първия шедьовър на божията творческа мощ и първо по важност условие за съществуването на живот.
  Странно впечатление прави създаването на светлината независимо от слънцето, което бе създадено в четвъртия ден. В първия ден светлината абе за пръв път създадена като творение, за да отбележи факта ден и нощ. Има и други източници на светилна... Със създаването на светилната започна движението на Земята и нейната история.


  Втори творчески ден - Битие 1:6-8
  Атмосферата, земната обвивка, създадена във втория творчески ден, е второто по важност , условие за живот.
  "Водите над простора" са били своеобразна климатична инсталация за равномерен, приятен климат по цялата Земя. При потопа този воден пояс е паднал на повърхността.


  Трети творчески ден - Битие 1:9, 10, 11-13
  В третия творчески ден Бог извърши два творчески акта:
  1/Обособяването на сушата и отделянето й от водата. С това се отговаря на нуждата от вода и твърда основа.
  2/ Създаването на растителния свят. С това се отговаря на нуждата от храна, красота и чиста екологична обстановка. ст. 11-13
  Всяко растение бе създадено по вида си.


  Четвърти творчески ден - Битие 1714-19
  Създаването на Слънцето и Луната като постоянни източници за разпределение на светлината. Бъдещият човек ще има нужда от часовник за разпределението на времето и работата.
  Те трябва да служат и за знамения, да изпълняват не само космически, но и духовни функции. Чрез някои странни явления трябваше да показват изпълнението на пророчествата и поясняват чрез сравнение някои духовни истини.
  "Създаде и звездите" вероятно се отнася за планетите от нашата слънчева система, които за зрителят от земята се виждат като звезди.
  От контекста на библейския доклад, а и от логиката ни дава основание да допуснем, че възрастта на Земята е свързана с възрастта на цялата слънчева система.


  Пети творчески ден - Битие 1:20-22
  В петия творчески ден Бог създаде морските животни и хвърчащите (пти;ци и насекоми), всяко по вида си.


  Шести творчески ден
  В първата половина на деня Бог създаде сухоземните животни - Битие 1724, 25 - всяко по вида му. Разпределени са в три групи.
  Скотове - домашни животни, добитък.
  Гадове - пълзящи животни и
  Зверове - дивеч.


  Във втората половина на шестия ден Бог създаде

  III. Короната на творението о- човека. Битие 1:26, 27.

  Божият творчески план е антропоцентричен. Бог създаде човека, като отдели особено внимание...
  От посочените текстове виждаме важни моменти от Божията творческа дейност:
  Божието решение за дейност
  Божият съвет - "да направим"
  Моделът - "по наш образ и подобие"
  Целта - "да бъде господар, Божий представител, посланик и стопанин на божията собственост"
  Създаването на човека е нов тип творческа дейност, нов биологичен тип, коренно различен от тоя на животните - по Божий образ.
  Човекът е едно чудо - Пс. 139:13, 14.


  1. Неговата физическа природа е едно чудо

  Човешкото тяло е едно чудо. Всичко в него е чудно, като започнем от най-малкото - клетката, до целия организъм.
  Раждането и развитието на ембриона е едно чудо.
  Растенето е едно чудо.
  Опазването и защитата на тялото е едно чудо.
  Всеки орган и всяка система е едно чудо: функциите на сърцето, окото, мозъкът, храносм. система...


  2. Нравствената природа на човека

  Достойнството на човека е, че е създаден по Божи образ. Бог вложи в него от Своя дух, даде му свобода на избор, съвест, разум, интелект. Само човекът можеше да оцени Божиите дела. Човекът е личност, има свое аз.
  Достойнството на човека е в неговия благороден произход - Лука 3:38 - Адам Божий.
  Създаден Господар над всичко... Това е привилегия и отговорност.
  Създаден като двуполово същество - Битие 1:27, 18.
  Бракът има своя произход в края на шестия творчески деен. Брачната връзка бе учредена само при човека като морално същество. Той даде принципите, върху които е възможен брака, за щастието на човешкото общество...
  б/ Превъзходството на човека
  Човекът е от съвсем различен биологичен тип... Между човека и животинското царство има голяма, непреодолима пропаст. Човекът притежава най-висшата форма на живот - духовен живот.
  Растенията имат само телесен живот.
  Животните - телесен и душевен.
  Човекът - телесен, душевен и духовен. - 1Сол. 5:23
  Превъзходството на човека се състои във:
  - Превъзходството на човешкото тяло...
  - Умствено превъзходство. Човекът е мислещо същество със способност да твори... Той планира ,поставя цели и ги осъществява. Човекът само си поставя цели, интересува се от причините за явленията и единствен той може да оцени божието творение-
  Човекът е морално и религиозно същество
  Като морален деец Творецът вложи в него Своя морален закон като критерий за право, добро и истина. Даде му съвест...
  Потребността на човека от Бога е основата на религията. Послушанието на човека към Божиите заповеди е основа, условие за пълноценен и щастлив живот.


  "С мъдрост си сътворил вселената!"...
  В творението се вижда божията мъдрост...
  Ето някои чудеса в творението:
  1/ Ако масата на електрона беше малко по-голяма, термоядреният процес никога не би започнал, не биха светили звездите, не би имало живот.
  Ако би била малко по-малка, атомът нямаше да е устойчив и тогава не би имало вещество.
  2/ Ако Вселената не беше започнала да се разширява с точно определена скорост, или щеше да се разпадне (колапсира) или да се разпилее без да може да се кондензира устойчиво вещество.
  3/ Ако пространството не беше триизмерно, не можеха да съществуват устойчиви планетни системи.
  4/ Ако съотношението между атома и Вселената не бе такова, не би могла да бъде наблюдавана от разумни същества.
  5/ Ако водата нямаше изумителното свойство да е най-плътна при +4оС, не би имало живот в океаните и моретата.
  6/ Ако Земята бе малко по-близо до Слънцето всичко по нея би изгоряло. Ако бе малко по-отдалечена, не би имало растителност.

  Еремия 10:12, Екл. 3:11
  В книгата "Мъдростта на небето" от Агоп Мелконян
  "Животът и разумът съществуват благодарение на някакво чудо. Законите и фактите са се "сработили" така, че всичко около нас се оказва устроено по изумително целесъобразен начин. А каква е тази цел? Като че ли нашето собствено съществуване. Затова някои космолози говорят за логика в устройството на света, логика, която преследва определена цел: да се създаде по възможност най-добрият свят за съществуването на разума. В същност така го дефинира още Лайбниц: "Нашият свят е най-добрият от всички възможни светове. Тогава може да запитаме: а защо нашият е най-добър? - ами защото е създаден за нас. Характерът на явленията е такъв, защото самите явления преследват определена крайна цел. Излиза, че над Вселената властва Разум. Който се е погрижил за нейното целесъобразно устройство. А се знае как някои наричат този Разум".
  Римл. 11:33
  Вж. "Небесата разказват славата Божия", стр. 2. Молитвата на Кеплер.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here