Bulgarian English German Russian Spanish

Христос се застъпва за нас

 • ПДФ
 • Евр. 8:1,2
  "1 А от това, което казваме, ето що е смисълът: Ние имаме такъв първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата,
  2 служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек."

  Плътското око не може никога да види благодатта и красотата на Христа. Вътрешната светлина, дадена от Светия Дух и показваща на душата нейното истин-ско безнадеждно и безпомощно състояние, лишена от прошката и милостта на Носителя на греха - вседостатъчността на Христа - е единственото средство, което дава сила на човека да види безкрайната Божия милост, Неговата неизмерима любов, доброта и слава.
  Никой никога не е идвал на света с такава мисия на благодат, безгранично със-традание и несравнима любов, както Нашия Спасител. Но и никой не е бил посре-щан така грубо и третиран толкова лошо от страна на падналия човешки род. “И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени” (1 Кор. 6:19,20). Ние сме Христови по творение. Негови сме по изкупление. Той е единственото безпог-решно същество, понесло страдания, срамно унижение и отхвърляне заради нас...
  Тогава какво трябва да е поведението на новородените в Христа, на всички спасени чрез Неговото достойнство? Трябва ли да се оплакват? Трябва ли да се об-виняват взаимно? Няма ли един кротък и смирен дух да им подхожда повече? “Научете се от Мене” - казва великият Учител - “защото Съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Мо-ето бреме е леко.” Ще откажем ли да изявяваме такъв дух в характерите си? Ще вземем ли Неговото иго и ще поемем ли Неговото бреме?...
  Ако всички можеха да видят Христа пред престола на Отца, как очаква техните молитви и предаването на волята им, как чака да се откажат от сво-ята бунтовност и да се върнат към верността си, тогава щяха да се молят в дълбоко разкаяние Отец да им прости тяхното престъпване на закона, да им прости за лошото влияние, което са оказвали на другите чрез пренебрегването на Божия закон. Съюзът на вражеските армии триумфира, когато те се бавят с молитвите си пред Христа. Нима искат да останат под осъждението на закона, а заедно с тях и душите, на които трябва да служат? Или да изберат страната на Исус и чрез тяхното влияние да помогнат на предадената, бунтовна раса със своето осно-вано на опита познание? Ще приемат ли сега да станат служители на Христа, Който ходатайства лично за всеки един от тях пред Отца? Ангелите задържат раз-рушителните сили, защото проявяват най-силна заинтересованост към тези бун-товни синове, защото искат да им помогнат да се върнат вкошарата при мира и безопасността, за да бъдат най-после победители, и да бъдат спасени за вечността заедно с Божието семейство в небето.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here