Bulgarian English German Russian Spanish

Изявената Божия любов

 • ПДФ
 • 'Който принася жертва на хвала, той Ме прославя;
  И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение. '
  Псалм 50: 23

  Бог желае от нас да сме благодарни за великият план на изкуплението, да разберем своята висша привилегия като Божий народ и да ходим пред лицето Му в послушание и признателно благодарение. Господ иска от нас да Му служим с обновен живот и с радост всеки ден. Той копнее да види как признателността ни прелива в сърцата, затова че имаме достъп до умилостивилището, до трона на благодатта и защото имената ни са записани в книгата на Агнето, а всички наши
  грижи са възложени на Него, Който промисля всичко за нас. Исус ни умолява да се радваме, защото ние сме наследството на Бога, защото Христовата правда е одеждата на Неговите светии, защото имаме блажената надежда за скорошното идване на нашия Спасител.
  Да се слави Бога искрено и с цяло сърце е също толкова важно задължение както и молитвата. Ние трябва да покажем на небесните светове колко задължени сме на Бога за Неговата пречудна любов към падналото човечество и нашето очакване за още повече и по-големи благословения от Неговата съвършена пълнота. Още повече се нуждаем да говорим за скъпите поуки които имаме в своя живот чрез Христа. След изливането на Святия Дух, нашата радост в Господа и ре-зултатността на нашето служене в Негово име ще нараснат още по-силно, когато си припомняме Неговата благост и чудесните му дела за Божия народ.
  Такова свидетелстване ще окаже своето влияние върху другите.Едва ли има по-добро средство, което да приложим за печелене на души за Христа. Нашата любов трябва да се изявява не само на думи, но в дела, лично служене и пожертвувателност. Ето Христовите думи: “Не всеки, който ми казва Господи, Господи ще влезе в Божието царство; но онзи, който върши волята на Отца Ми, който е на небето” /Мат. 7:21/.
  В Своята молитва към Отца нашия Господ каза за учениците Си: “Както Ти прати Мене, така и Аз пратих тях в света” /Йоан 17:18/...
  А посредством Светия Дух в посланието на апостол Петър, Исус ни наставлява Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат.
  Ето как Бог желае да изпълни в нас Своята цел да бъдем спасени по благодат. Чрез силата на Неговата любов и с послушание, падналият човек, който е един червей в пръста трябва да се преобрази за да стане достоен за небесното семейство, за да бъде през вековете на вечността в присъствието на Бога, на Христа и на святите ангели. Небето ще ликува, защото местата опразнени от падането на сатана и неговото войнство ще бъдат запълнени с изкупените от Господа.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here