Bulgarian English German Russian Spanish

Вяра и слушане

 • ПДФ
 • Евреи 4:2 Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползува, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха.
  Животът е свещено богатство... Христос ни е дал настоящето време, през което да се приготвим за нашия небесен дом. Решението на Съдията на всемира във всеки отделен случай ще съответствува на начина, по който човек е живял своя живот през времето за подготовка. Трябва да разберем колко се нуждаем от упражняване-то на онази вяра, която е приемлива за Бога - вярата която действа чрез любов и очиства душата. Без вяра е невъзможно да се слуша Словото по такъв начин, който да принася плодове.

  Ако не съчетаем вярата с нашето слушане на словото, ако не приемем ис-тините, които чуваме като послания на небето, които трябва да се изучават с внимание, да бъдат "изядени" от душата и асимилирани в духовния живот, тогава ще загубим впечатлението от Божия Дух. Ние просто не разбираме от опит какво означава да намериш покой чрез приемането на Божествените уверения на словото.
  Важността на изучаването на Словото не може да бъде надценявана. Обещани-ята, дадени в него са съвършени и носещи небесно богатство. В никакъв случай не бива да пропускаме да си осигурим това богатство. Исус е нашата единствена си-гурност. Не можем да се доверяваме на човешки умозрения. Светът е пълен с лич-ности, които таят дълбоко в себе си измамни теории и затова да се вслушваме в тях е толкова опасно...
  Религията на Христа извършва преобразяване на живота и характера. Истинс-кият християнин непрекъснато ще търси благодатта, която променя нежелателните черти на естествения характер. Вместо да изрича остри нетърпящи противоречие думи, той ще говори със слова на насърчение, които сам Исус би казал, ако Той бе на негово място. Християнинът ще показва добронамереност към всички, а не само към неколцината, които може да го ласкаят и да превъзнасят неговата мъдрост. Чистотата и святостта, разкрити в Христовия живот ще се излъчват и от живота на истинския християнин.
  Християните трябва да пръскат светлина в света; да светят сред мрака на греха и престъплението. В царството на този свят трябва непрекъснато да противостоим на силите и властите, които признават сатана за свой водач. Като следват Христо-вия пример за носене на личния кръст със себеотрицание, онези, които приемат Христа, ще станат Божии чада - “онези, които вярват в Неговото име” (Йоан 1:12). Те са победители в битката на живота, защото са се облекли с новия човек (виж Кол. 3:10).

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here