Bulgarian English German Russian Spanish

Бог търси работници

 • ПДФ
 • Изход 31:13 Говори тъй също на израилтяните, казвайки: Съботите Ми непременно да пазите; защото това е знак между Мене и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещавам.

  Господ говори на онези, които отклоняват стъпките си от Съботата. Това е съ-щата Събота, за която се говори в 31-та глава на книгата Изход и за която Бог каз-ва, че е знак между Него и Неговия народ. Като пазим и освещаваме този ден, ние показваме на света, че признаваме Бога за Творец, Който е направил света за шест дни и си е починал на седмия. С пълна сериозност и неуморни усилия ние трябва да разнасяме дадената нам вест, за да не отмине времето и хората да останат непре-дупредени.
  Сърцето ме боли до разрив, когато гледам колко много от онова, което е тряб-вало да се свърши, остава недокоснато. Божиите посланици трябва да поддържат една жива връзка със своя Господар. Те трябва да разширяват границите на своя труд и да увеличават усилията си. Животът им трябва да стане чист и осветен, го-тов за великия Божий ден, който скоро ще настъпи за света. Когато животът им се изпълни с Духа на техния Учител, те ще виждат навсякъде край себе си скъпи ду-ши..., загиващи в грях, и тогава ще направят всички усилия да спасят най-близките до тях; тези от своя дом, както и съвсем далечни и непознати. Истински, посветена-та работа за всички, които са извън Божията кошара, не оставя време за критикува-не и задаване на въпроси.


  С егоизма не бива да има никакъв компромис, защото той води до идоло-поклонство. Трябва да се просвещават всички умове, които са в тъмнина, чрез светлината на истината, дадена в Божието слово. В Божия закон е направен пролом поради потъпкването на четвъртата заповед. Съботната заповед трябва да получи полагащото й се място в Декалога; нещо повече, тя трябва да бъде представена на света от всички, които разбират и виждат нейната значимост. Онези, които работят със съединени сърца, които с вярност изпълняват своя дълг и полагат основите чрез търпеливи и постоянни усилия, ще бъдат наречени Поправители на развалини и Възстановители на пътеките на обитаване. Няма извинение за тези, които притежа-ват светлината на истината и въпреки това не я предават на другите. Бог иска да бъ-дем работници. Предстои ни велика работа в сътрудничество с Него, като Негови помощници и вестители. Сатана хвърля своята пъклена сянка върху пътя на всеки един, като се стреми да затъмни изпитващата истина за това последно време. Ние трябва да разгласяваме предупредителната вест на едно виновно пред закона чове-чество. Ние трябва да разясним на хората обвързващите повеления на Божия закон, така че когато Христос дойде, да не ги намери противници, избрали страната на Отстъпника. Сега е време да приготвим пътя за Господа, да изравним нерав-ностите, за да мине по него нашия Бог.
  (Ръкопис No.22 от 3.03.1901 г. -”Дневник”.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here