Bulgarian English German Russian Spanish

2.Източници за познаване на Бога

 • ПДФ

 • Човекът така е създаден, че неговият дух чувства насъщна потребност от Бога. Религиозното чувство е вкоренено дълбоко в неговата духовна природа. Това е неоспорим исторически факт.
  Познанието за Бога е най-висше и насъщно познание. То е (Йоан 17:3) - живот вечен.
  Каквото и да постигнем в този свят, без да познаем Бога е нищо. То е загубване на истинския, пълноценен живот (Матей 16:25, 26).
  Без познаването на Бога душата на човека е неудовлетворено и тази празнина нищо в този свят не може да запълни.
  Божията любов откликва на човешката нужда и Бог се открива по поносим за човека начин.

  Източници на Богопознание
  Бог разкрива Себе Си на човека чрез 5 източника:
  1/ Природата
  2/ Съвестта
  3/ Божието провидение в нашия личен живот
  4/ Божието провидение в историята на свето
  5/ Свещеното писание

  1. Бог се открива чрез природата /творението/
  Живеем в един чуден свят. Той ни изумява със своята необятност, безкрайност, непостижимост, сложност, целесъобразност.
  Как се появи това чудно творение? Случайното му появяване е абсурд. Може ли един взрив да изчислява, планира, поставя и изпълнява цели? В математиката има един отдел, който се занимава с вероятностите. Изчислено е, че за да се създаде една белтъчна молекула по естествен път трябват 10321 години, докато възрастта на Вселената е изчислена на 1010 години.
  Този свят не може да бъде обяснен без един велик Творец.
  Псалм 19:1-4 - "Небесата разказват славата Божия..."
  Творението е достатъчно доказателство за своя Творец.
  Римл. 1:19, 20 - така че ние сме без извинение.
  Отхвърлянето на Бога - Творец е безумие (Пс. 14:1) и изпадане в заблуждение и извращение - Римл. 1:21-32.

  2. Бог се открива чрез нашата съвест
  Чии е този безпристрастен и неподкупен глас в човека, който ни повелява да вършим добро и да не правим зло? Животните нямат съвест. Като морален деец Бог е вложил в човека този Свой представител, който да му посочва, че носи отговорност за своето поведение.

  3. Бог се открива чрез провидението си в нашия личен живот
  "Провидение" - божествен промисъл.
  В живота н а всеки човек стават събития, които правят силно впечатление и не могат да се забравят цял живот. Върху тях мисли, коментира, дава им най-различни субективни тълкувания, отдава ги на "късмет", "шанс", "случайност".
  Библията ни разкрива, че Бог обича и се интересува от всеки човек и по неведоми пътища го води до познанието на Бога, което е Неговата крайна цел.
  Пример - Лазар. През войната в Сърбия 1945 г. се прикрил през време на атака зад един голям камък. Нещо го подтиква да се махне оттам... Едва що се премества и една мина паднала на мястото, на което е бил.

  4. Бог се открива чрез провидението в историята
  В неясните, сложни и объркани събития Бог провежда един спасителен план, който ни го открива в Библията. Целта на историята е "Потърсят и намерят Бога" (Деян. 17:25, 27).

  Библията - откровение на живия Бог
  Природата ни дава прекрасна илюстрация на Божието величие.
  Тя ни разкрива Създателя като същество вечно, безкрайно, всемогъщо премъдро и абсолютно. Същество, непроменимо в Своята сила, всезнание, доброта и съвършенство...
  Но при това изявяване на Бога, природата не може да ни каже всичко за Него. За нашия ограничен ум Бог е все още далеч от нас, необясним. При Неговото всемогъщество и съвършенство за нас  е неясно
  1. Защо не може да Го виждаме и общуваме визуално? Защо сякаш се крие от нас?
  2. При Неговото съвършенство защо толкова много наблюдаваме отрицателни явления в живота: болести, страдания, смърт...
  3. При Неговата висша правда защо търпи толкова неправди, жестокости и несправедливост, извършвани от тирани и не се намесва?
  4. Природата не ни говори ясно за Божиите планове, намерение и цели, за Неговото отношение, за Неговото нравствено същество.
  5. Природата не ни показва бъдещето, нашата крайна съдба....
  Отговор на всички тези въпроси и много други, свързани с тях, намираме в друг източник, даден ни от Бога. Този източник, в който се разкрива още по-пълно е БИБЛИЯТА+

  Библията - откровение на живия Бог
  I. Обща информация за Библията
  1. Името
  "Библия" - "Библос" от гръцкото Книгата. Това име й е дадено, защото тя е единствената книга, която е дадена от Бога, чиито автор е Бог.
  Всички добри религиозни книги за човешки мисли за Бога. Библията е Божии мисли за човека.
  Природата ни говори с факти без думи. Библията ни говори и с факти, и с думи.
  Никъде в Библията не е спомената името Библия. Вътрешното й име и:
  - Свещено Писание (2Тим. 3:15)
  - Божие Слово (Откр. 19:3)
  - Словото на истината (Йоан 17:17)

  2. Състав на Библията
  Библията е сбор от 66 книги, писани между 1500 г. пр. Хр. и 100 години след Христа. Всички те представляват една книга - библейски канон = Божия мярка за право и истина, вяра и религия.
  В религиозно-исторически аспект, в изпълнението на Божия план Библията се дели на две:
  Стар завет, до Христа, състоящ се от 39 книги и
  Нов завет, даден ни след Христа, състоящ се от 27 книги.
  Новият завет се нарича още Евангелие или Блага вест.

  3. Как ни се даде, как бе написана?
  2Тим. 3:16 - Всичкото Писание е Боговдъхновено.
  Има три вида боговдъхновение:
  - по внушение - всички исторически книги (Лука 1:1-3);
  - на сън, в нощно видение;
  -чрез видение, по свръхестествен начин.
  а/ Как пророкът получава видение?
  Тъй като човекът има част от Божия Дух в себе си, то Божият Дух може да се свързва с човешкия дух по начин, който го издига над времето и пространството и му даде божествен поглед на нещата. Тъй като за Бога няма минало и бъдеще, а всичко е настояще, то пророкът може да види събития, които ще се извършат в бъдеще. След видението пророкът със свои думи записва видяното и чутото.
  б/ Бог е авторът, човекът е само писателят.
  2Петр. 1:21 - Никога не е идвало пророчество...
  Не думите и изразите са боговдъхновени, но мислите са боговдъхновени. Затова Библията трябва да изучаваме в нейния контекст и с молитва.
  в/ Как бе съставен библейският канон?
  Бог е водил винаги Своя народ чрез пророци. Явното Божие ръководство не е поставяло под съмнение избраните от Бога пророци. Те са записвали Божиите думи върху пергаментови списъци, които са били ревниво съхранявани в светилището. От тях народа е бил поучаван... По-късно са правени преписи от тези оригинали и разпращани по различните синагоги и църкви.
  Оригиналът на Библията до Вавилонския плен - 6 в. пр. Хр. е писан на древния ханаански език. След Вавилонския плен - на арамейски. Новият завет е писан на гръцки език, който тогава и бил международен (Кини).
  Разпространението на Божието дело в различни страни е довело до необходимостта от издаване на
  4. Различни преводи на Библията
  По.забележителните от тях са:
  1/ Гръцки превод на Стария завет, известен като превод на 70-те (Септуагинтата), направен в 3-я век пр. Хр.
  2/ Латинският превод (Вулгата) от ероним в 3-я в.
  3/ Сирийският превод "Пешито", направен през 5 в. сл. Хр. от Рабула, епископ на Едеса-
  4/ На славянски език библията е преведена през 9 в. от Кирил и Методи, което слага началото на славянската писменост.
  Следващият, издаден от комисия, председателствана от Петко Рачев Славейков през 1812 год в Цариград, е известен като Цариградски превод.
  На български имаме ще преводи в 1925 г., 1940 - синодален превод, а последният е от 1995 г.
  Какъвто и да е превода, всички Библии са едни и същи.

  5. Отговарят ли нашите Библии точно на оригинала
  Непроменимостта на Библията е доказана научно чрез:
  1/ Сравнението на хилядите ръкописи (манускрипит)
  2/ Окончателното премахване на всяко съмнение за непроменимостта на свещения текст дойде от едно крупно събитие в археологическия свят.
  През 1947 г. в пещери край Мъртво море бяха намерени в делви така наречени комрански пергаментови свитъци на Библията, датиращи от 2 - 3 век преди Христа. Учените останаха изумени от непроменимостта на Библейския текст.
  3/ Сам Бог ни уверява, че ще бди над свещения текст да остане непокътнат (Пс. 12:6-7).
  4/ Вътрешна увереност от тяхната истинност. Като такова то ще пребъде вечно (Ис. 40:8; Мат. 24:35).

  II. Целта на Библията

  1. Да ни бъде Божествено ръководство в живота. (Пс. 119:105).
  2. Да ни даде абсолютен, божествен критерий за право и истина, вяра и религия (Ис. 8:20).
  3. Да ни разкрие Божия характер. Неговото естество е вечна непонятна любов (1Йоан 4:16).
  Бог ни обича!
  Стоплени от тази любов, ние получаваме вечен живот и отвръщаме на Бога и ближния с любов. (1Йоан 3:14-16).
  4. Да ни открие Божията воля, планове и цел.
  Причината за всяко зло е грехът, а грехът дойде по наш собствен избор. Тя ни разкрива Божията любов към грешния човек и Неговият спасителен план - човекът е избавен от наказанието и силата на греха отново да живее с Бога съвършено.
  Нашето предназначение (2Тим. 3:17) - Да бъде съвършен.
  Бог е осигурил всичко, за да стигне човекът това съвършенство (2Петр. 1:2-4).
  5. Показвайки ни целта на живота и Божият велик спасителен план, Библията ни дава надежда за едно славно бъдеще.

  III. Доказателства, че Библията е Божие слово

  1. Нейното единство

  Библията се състои от 66 книги, писани от около 40 писатели в разстояние на 1 600 години, без да са се виждали и познават един друг; пишат върху различни въпроси, колко е различен човешкият живот и въпреки това написват една книга, без да си противоречат един на друг, разкривайки различни страни на една велика истина.
  На какво се дължи това? Как да го обясним?


  2. Нейната всемирност

  Библията не е книга за една нация, една раса, едно съсловие, една възраст... Тя е книга за всички хора през всички времена. Тя е всемирна книга. Тя е навсякъде у дома си.
  На какво се дължи това?
  В Библията е представен образа на идеалния човек в лицето на Исуса Христа. В този образ всеки намира това, което му липсва... Затова тя е всемирна.
  3. Библията е единствената книга, която съдържа чудеса.

  Те са вплетени в нея както вътъка в основата. Не можем да ги отречем, защото са факти. Сътворение, възкресение, изцеление - прояви на свръхестествена сила. Времето, мястото и хората, чрез които са станали, свидетелстват, че те са от Бога.
  Именно този свръхестествен елемент в нея свидетелства за своя божествен Автор.


  4. Въздействието на тази книга

  Когато се приема с вяра, тя има силата да промени непроменимото човешко греховно естество... Това може би е най-голямото й достойнство.
  Там, където Библията не се зачита, там за добро недей пита. Библията влезе и в най-дивите народи, тя ги преобразява...
  Пример - Кораба Баунти. Библията превърна най-дивите народи, заселници на Европа през преселението на народите в 5 в. (готи, вандали, хуни) в най-високо културни народи в света.
  От домове, където Библията е била настолна книга, са се издигали най-великите хора на Земята.
  Патриархът на българската литература Иван Вазов пише: "Аз не зная друга книга под небето, по-могъща и тъй всеобща, както е Библията... Там, където Библията се знае и чете, злините да случайно явление, а добродетелите са трайни спътници в живота. Учудвам се, че тази свята книга много малко се знае у нас не само от миряните, но и от духовниците".
  Библията е най-четената и най-разпространената книга в света. Преведена е на около 1 700 езика. Тя е най-печатаната книга. На всеки 4 души в света се пада по една Библия. Защото - Мат. 24:14.
  Тя е била причина за писменост на всички древни народи. Също и България.
  Библията е първата печатна книга - Гутенберг...
  Не можем да си представим какво би бил света без нея... Тя е за благословение на човечеството...


  5. Пророчествата на Библията

  са едно от най-големите й достойнства, които укрепват вярата в нейния божествен произход.
  Затова от тук нататък ще се ръководим от нея като божествен критерий за право, добро, истина, вяра и религия.  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here