Bulgarian English German Russian Spanish

Оправдание чрез вяра

 • ПДФ

 • Матей 18:3 BG1940
  Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.

  Господи Татко Небесен, молим те това, което си ни приготвил, да го запомним и съхраним дълбко в сърцата си - там, където има място и за Святия Ти Дух. Нека слезе върху нас Твоят Мил и Нежен Свят Дух и да ни направи способни д като твои деца да разбираме всичко, което си ни приготвил по пътя на святостта, преминавайки през всекидневните битки на живота и по нашия личен път на ОСВЕЩЕНИЕТО. Всичко, което си ни приготвил относно ОПРАВДАНИЕТО ЧРЕЗ ВЯРА да можем да го разберем в дълбочина и да го приложим на практика в нашия живот. И да разберем, че имаме ОГРОМНА нужда от заслугите на Исус Христос . АМИН.
  Има ли линия, която разделя небето и земята?
  Оправданието се извършва горе на небето. То е нещо, което Бог върши зар,ди човека. Единствено Бог оправдава, оправданието е този съдебен акт, който се осъществява в небето.
  Въпроси:
  1.Спечелваме ли ние оправданието? Да или Не...
  2. Заслужаваме ли оправданието? Да или Не...
  3. Вменено ли е то или е предадено? Да или Не...

  Когато говорим за оправданието, някои казват че това е праведен живот. Павел говори за това в Посланието си (Римляни 5 ,6 и 7 глави).
  Там той го изплзва като синоним на подчинението- Римляни 6:13--->>> неправдата е непокорност, а правдата - покорност. Така, че думите оправдание и праведност могат да бъдат заменени с думите покорство с вяра.

  1 Коринтяни 10:13 BG1940
  Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

  Това определено е точно така, но :
  Йоан 14:6 BG1940
  Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
  Според Библията това е концепцията за която иска да ни запознае относно ОПРАВДАНИЕТО ЧРЕЗ ВЯРА. Също можем да видим и в Галатяни 5:5...
  Или относно покаянието - Римляни 10:9...
  Нека да видим какво означава думата ВМЕНЕН: (предаден, наследен от някой друг. Сиреч вменяването е НЕЗАСЛУЖЕНО.

  Въпрос :
  1. Считате ли вашето греховно естество за вменено? Ако е ДА, следователно то се онаследява. А щом се онаследява, автоматично трябва да го свържем с ПРАВДАТА.
  И не забравяйте :
  Матей 18:3 BG1940
  Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.
  Нека само да добавя, че ОПРАВДАНИЕТО ЧРЕЗ ВЯРА Е СЪРЦЕТО НА ЕСТЕСТВОТО НА ИСУС .СЛЕДОВАТЕЛНО И С ПРИЗИВА , ТОВА ДА ПОСЛУШАМЕ БОГА , И ДА РАЗБЕРЕМ ЧЕ СМЕ ПРИЗОВАНИ ЗА ПОКАЯНИЕ И ТРОЙНАТА АНГЕЛСКА ВЕСТ

  1. Направили ли сме нещо, за да заслужим правдата на Христос (заслугите на Христа)?
  Те се вменяват, а това, което се вменява, ние дори не си даваме сметка , че трябва да да го заслужим.
  2. Опитваме ли се да заслужим спасението? Не, не трябва да се опитваме, ако вярваме в ОПРАВДАНИЕТО ЧРЕЗ ВЯРА. Иначе би се получило следното: Ние можем сами да се спасим - което не е така!
  Понеже спасението не се придобива чрез дела (това за делата, ще го засегнем и него)...
  Понеже Христовите заслуги се записват (на нашите имена) ВЪРХУ НАС и тогава ние сме ОПРАВДАНИ ...
  ОПРАВДАН преведен от англйски означава : все едно, че никога не съгрешавал.
  В това е правдата на Христос.
  Придадена ли е или е вменена правдата на Христос или Неговото покорство?
  Трябва да видим къде е разликата между вменен и придаден.

  Католическата църква има така наречениете еповидности (ОБЯСНЕНИЯ) :
  Ти можеш да изкажеш много молитви и да вършиш много добри дела, да дадеш пари на църквата, но в действителност не можеш да заслужиш заслугите на Христос.
  Исая казва "Всичката ни правда е като омърсена дреха" . Нямаме нищо, което можем да направим, за да спечелим оправданието. Така че трябва ли да се опитваме да спечелим оправданието, което се вменява?
  Въобще не тряба да се опитваме, защото не можем да си спечелим спасението. Но има разлика между оправдание чрез вяра и праведност чрез вяра.
  Някои теолози заменят тези думи една с друга, но истината е, че трябва да бъдем много внимателни. И когато хората казват оправдание чрез вяра и праведност чрез вяра трябва да се внимава как се използват тези термини. Ако праведността чрез вяра, която е покорството на Христос бъде вменена, това означава, че записите с нашите грехове се ПОКРИВА от покорството (КОГАТО СЕ ПОКОРИМ НА БОГА ИЗЦЛО) на Христос. Ако Неговото покорство се вменяваше, това означава, че Той е бил покорен вместо нас и нямаше да бъде необходимо да сме покорни - щеше да ни бъде вменено. Това, което се вменява, ние не трябва да се опитваме да го придобием. То се вменява.
  Сега забелязахте ли тънката нишка, или по-точно проблема тук?.
  Има хора които вярват, че покорството на Христос се вменява в техният запис в небето. Затова те мислят, че Той е бил покорен ВМЕСТО НАС И ЧЕ НИЕ НЯМАМЕ НУЖДА ДА БЪДЕМ ПОКОРНИ. Правим каквото можем, но не трябва да бъдем прекалено загрижени, тъй като Христос е бил покорен вместо нас и това покорство се вменява!!!
  ТОВА Е ТВЪРДЕ ПОГРЕШНО УЧЕНИЕ!!!
  Понякога ние се опитваме да учим нашите членове, че тряба да станат от пейките и да направят нещо. Но отговорът е неправилно , защото Бог ни подготвя за определена цел. Всяко поколение е било натоварвано с опеделени задачи от Бога. Ние, не се спасяваме чрез вяра и дела.
  5. Ние се спасяваме чрез вяра, но чрез вяра, която работи. В гръцкия език думата вяра е ГЛАГОЛ, а глаголът(ТУК НЯМА НИЩО ЗА ПОПРАКВА ЛИЛИ!!! МАХАШ ЧЕРВЕНОТО И ОСТАВА ОБЯСНЕНИЕТО) какво е действие. Именно, за това Яков казва : "вяра без дела е мъртва" или " имайте вяра" , А това определено означава " имай някакви дела, които се движат с вярата ти" ... Вяра, която действа делата нямат за цел да ни спасят, но те са резултат от това, че вече сме спасени. Ти работиш, понеже вече си оправдан, а не за да бъдеш оправдан.
  Пътят на Святостта
  Пророк Исая казва, че има път на Святостта. Цитат от Библейски комент ар том 8 страница 856... "Курса, който покаялият се грешник поема правото(ЗАСЛУЖАВА) да поеме, по пътя на царството и да пътува по него, но то не предоставя сила да направи да напредваш по пътя" ... Сиреч оправданието те поставя на пътя на святостта. Образно : поставя те на пътя с превозно средство. Но Бог никога не би те поставил на пътя без гориво. Истината е, че ние сме създадени да демонстрираме потенциалните духовни възможности на духовният бензин. ...
  Тази сила, за която стана въпрос преди малко, която не се осигурява от оправданието, а се придава, но не се вменява. Тази сила ни се придава от живеещият вътре в нас Христос. Павел казва : Галатяни 2:20 BG1940

  Съразпнах се с Христа, и вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.
  Тази сила се предава от обитаващия в нас Христос, живеещ в нас по време на пътя на освещението, което трае цял живот.
  По време на процеса на освещението, чрез вяра в Христовата смърт грешникът трябва да се издига и да върви в новия път. В действителност оправданието щеше да бъде безполезно, ако не е последвано от подобно преживяване. Ако то отсъства, няма доказателства, че то - оправданието - въобще се е извършило. Така че разбирате ли -ние можем да твърдим колкото си искаме, че сме оправдани. МОЖЕМ ДА СПАЗВАМЕ СЪБОТАТА КОЛКОТО СИ ИСКАМЕ, МОЖЕМ ДА ЯДЕМ ПОЛЕЗНА ХРАНА ДОКАТО ПОЗЕЛЕНЕЕМ. Ако ние сме били оправдани, доказателството за нашето оправдание , е нашето ОСВЕЩЕНИЕ Тук засягаме една от любимите ми теми след СВЕТИЛИЩЕТО.
  Това е придаденото покорство на Христос. Ако няма доказателства за ОСВЕЩЕНИЕТО и ако не ни е придадена Христовата сила да побеждаваме, тогава Христос ни е спасил ОТ нашите грехове но не и В нашите грехове. (От Нашите грехове е когато осъзнаем и се покаем и не съгрешаваме. А във нашите е когато осъзнаем и не се покаем , това означава, че от нашите е чрез благодатта, но във нашите е нашият личен избор да си грешим)Да ви споделя искрено: и аз самата никога не се бях замисляла върху това : "ОТ нашите грехове, но не и В нашите грехове"... Но, определено придобих представата, която толкова години ми е убягвала, а това са само ДВЕ ДУМИ - От и В, които промениха целия ми мироглед относно ГРЕХА - ОТ него и В него. И ако ние все още съзнателно, своеволно и упорито падаме в същата стара яма и повтаряме едни и същи грехове, тогава няма никакво доказателство, че въобще сме били ОПРАВДАНИ. Исус казва на Своите ученици и на онези, които Го следваха :
  Лука 6:46 BG1940
  И защо Ме зовете, Господи, Господи! и не вършите това, което казвам?
  .......
  Кой е стихът, който веднага трябва да вместим в този случай?
  Йоан 14:15 BG1940
  Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.
  Исус казва още, че дървото се познава по плодовете. Дори не е нужно да сме описаните във Матей 7:22-23... Те идват и казват: Господи, аз в твоето име пророкувах, в Твоето име бесове гонех, в Твоето име върших велики дела,
  … в Твоето име спазвах съботата, в Твоето име свалих всичките си накити, в Твоето име оставих СВИНСКАТА ПЪРЖОЛА. Но отговора, за Спасителя е ясен :
  Матей 7:23 BG1940
  Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.
  Ако ние сме били наистина оправдани, оправданието никога не се разделя или разграничава от ОСВЕЩЕНИЕТО. Те вървят ръка за ръка. Никой не може да бъде оправдан, без да бъде осветен, което е процес. Оправданието е наша ежедневна привилегия. След като веднъж сме били оправдани, никога не трябва да си мислим, че сме оправдани завинаги. Много от нас в миналото, а и сега, си мислят, че оправдан веднъж - завинаги оправдан, като изключват факта, че това е процес на цял живот. Тази теология е (теологията е таи която обяснява, но теминлогоията е тази която подсилва обясненията, за прилагането на всичко от Библията) но терминологията е различна. Те не казват: веднъж спасен – завинаги спасен; те казват: вменената Христова правда. Което означава: Той бе покорен вместо мен, така че аз не трябва да бъда покорен . Това е всъщото като веднъж спасен- завинаги спасен. "Логиката" за това е следната : Бог въобще допуска ли грешки?
  Въпроси :
  1. Спасението дар ли е ?
  2. Оправданието дар ли е ?
  Така че ето каква е "логиката " :
  Бог оправдава някого (това е Божият акт в небето относно хората на земята).
  Логиката е, че след като Бог веднъж те е оправдал, ти си оправдан завинаги, защото Бог няма да каже някъде по пътя "О, Аз направих грешка, не трябваше да го оправдам. Сега трябва да го върна обратно ". Такава е "логиката" - след като веднъж си оправдан, ти си оправдан завинаги… Но грешката, която се допуска тук е, че Божието оправдание те предшества в бъдещето . СИРЕЧ ЗАВИНАГИ ОПРАВДАН гръцкият въобще не потвърждава това. Божието Слово представя това ясно! Апостол Павел казва : "умирам всеки ден "; сиреч - ние биваме ОПРАВДАНИ ОТ БОГА ВСЕКИ ДЕН . Това е наша ежедневна привилегия - да подновяваме нашето ОСВЕЩЕНИЕ В ХРИСТА ИСУСА И НАШЕТО ОПРАВДАНИЕ. И когато правим това всеки ден, Бог подновява Святия Дух в нас всеки ден. И ние израстваме в БЛАГОДАТТА и биваме ОСВЕТЯВАНИ в този процес ,който трае цял живот.
  Свят, Свят, Свят Си, Господи.!

  Автор: Виолета Тонева (Стара Загора) 

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here