Shack Article Layouts

Хронология на събитията в 4-те Евангелия

Хронология на събитията в 4-те Евангелия

№ СЪБИТИЕ Матей Марко Лука Йо...

Read more

Езици, ръкописи и канон на Библията

Езици, ръкописи и канон на Библията

Библията е велико богочовешко дело. Тя е...

Read more

Tрудни стихове в Стария завет

Tрудни стихове в Стария завет

КОМЕНТАР НА ТРУДНИ СТИХОВЕ ОТ СТАРИЯ ЗАВ...

Read more

Хронология на събитията в 4-те Евангелия

СЪБИТИЕ Матей Марко Лука Йоан
1 Увод към евангелието на Йоан       1:1-18
2 Увод към евангелието на Лука     1:1-4  
3 Човешкият произход на Исус 1:1-17   3:23-38  
4 Известяването на Захария     1:5-25  
5 Добрата вест към Мария     1:26-38  
6 Посещението на Мария при Елисавета     1:39-56  
7 Раждането на Йоан Кръстител     1:57-80  
8 Известяването на Йосиф и женитбата му 1:18-25      
9 Раждането на Исус     2:1-7  
10 Известяването на овчарите     2:8-20  
11 Обрязването     2:21  
12 Представянето в храма пред Господа     2:22-38  
13 Посещението на мъдреците 2:1-12      
14 Бягство в Египет 2:13-18      
15 Завръщане в Назарет 2:19-23   2:39,40  
16 Първо посещение на Пасха     2:41-50  
17 Юношество и младежки години     2:51,52  
18 Службата на Йоан Кръстител 3:1-12 1:1-8 3:1-18  
19 Кръщението 3:13-17 1:9-11 3:21-23  
20 Изкушението 4:1-11 1:12-13 4:1-13  
21 Исус обявен за "Агнецът Божий"       1:19-34
22 Първите ученици       1:35-51
23 Сватбата в Кана Галилейска       2:1-12
24 Първо очистване на храма       2:13-25
25 Разговорът с Никодим       3:1-21
26 Служба в Юдея       3:22-36
27 Самарянката при Якововия кладенец       4:1-42
28 Излекуването на сина на царския благородник       4:43-54
29 Йоан Кръстител затворник 14:3-5   3:19-20  
30 Инвалидът във Витесда       5:1-15
31 Отхвърлянето от Синедриона       5:16-47
32 Начало на службата в Галилея 4:12 1:14-15 4:14,15  
33 Първо отхвърляне в Назарет     4:16-30  
34 Преместването в Капернаум 4:13-17   4:31  
35 Повикът край Галилейското езеро 4:18-22 1:16-20 5:1-11  
36 Демоничният в синагогата   1:21-28 4:31-37  
37 Тъщата на Петър; лекуването привечер 8:14-17 1:29-34 4:38-41  
38 Първо обикаляне из Галилея 4:23-25 1:35-39 4:42-44  
39 Първият прокажен 8:2-4 1:40-45 5:12-16  
40 Паралитикът спуснат през покрива 9:2-8 2:1-12 5:17-26  
41 Повикът на Левий Матей 9:9 2:13,14 5:27,28  
42 Късането на житни класове в Събота 12:1-8 2:23-28 6:1-5  
43 Човекът с изсъхналата ръка 12:9-14 3:1-6 6:6-11  
44 Исусовата популярност 12:15-21 3:7-12    
45 Назначението на дванадесетте   3:13-17 6:12-16  
46 Планинската проповед 5:1-8:1   6:17-49  
47 Слугата на стотника 8:5-13   7:1-10  
48 Двамата слепи 9:27-31      
49 Немият демоничен 9:32-34      
50 Второ обикаляне из Галилея 9:35   8:1-3  
51 Синът на вдовицата от Наин     7:11-17  
52 Глухонемият демоничен; Непростимият грях 12:22-45 3:20-30 11:14-32  
53 Посещението на Мария и братята Му 12:46-50 3:31-35 8:19-21  
54 Проповедта край езерото 13:1-53 4:1-34 8:4-18;13:18-21  
55 Лишенията на служенето 8:19-22      
56 Бурята в езерото 8:18,23-27 4:35-41 8:22-25  
57 Демоничните в Гадаринската земя 8:28-9:1 5:1-20 8:26-39  
58 Празненството в къщата на Матей 9:10-13 2:15-17 5:29-32  
59 Въпрос за постенето 9:14-17 2:18-22 5:33-39  
60 Яировата дъщеря; жената с кръвотечение 9:18-26 5:21-43 8:40-56  
61 Запитването на Йоан Кръстител 11:2-6   7:18-23  
62 Исус описва мисията на Йоан Кръстител 11:7-30   7:24-35  
63 Трето обикаляне из Галилея; изпращането на 12те 9:36-11:1 6:7-13 9:1-6  
64 Второ отхвърляне в Назарет 13:54-58 6:1-6    
65 Мъченичеството на Йоан Кръстител 14:1,2,6-12 6:14-29 9:7-9  
66 Трета Пасха; Нахранването на 5 хиляди души 14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-14
67 Исус върви по Галилейското езеро 14:22-36 6:45-56   6:15-24
68 Хлябът на Живота; отхвърляне в Галилея       6:25-7:1
69 Спор за традиции и церемониално осквернение 15:1-20 7:1-23    
70 Оттегляне във Финикия 15:21-28 7:24-30    
71 Глухонемият излекуван; други чудеса в Декапол 15:29-31 7:31-37    
72 Нахранването на 4 хиляди 15:32-39 8:1-10    
73 Искането за знамение 16:1-12 8:11-21    
74 Слепият човек близо до Витсаида   8:22-26    
75 Оттегляне във Кесария Филипова; "Кой Съм Аз?" 16:13-28 8:27-9:1 9:18-27  
76 Тайното преминаване през Галилея 17:22,23 9:30-32 9:43-45  
77 Смирението, съблазняването и прощението 18:1-35 9:33-50 9:46-50  
78 Преобразяването на Исус 17:1-13 9:2-13 9:28-36  
79 Обладаното от демон момче 17:14-21 9:14-29 9:37-43  
80 Половинката сикъл за храма; чудото с рибата 17:24-27      
81 Тайното посещение на празника Шатроразпъване       7:2-13
82 Поучението в храма       7:14-52
83 Блудницата       7:53-8:11
84 Светлината на света       8:12-30
85 Аргументът за произход от Авраам       8:31-59
86 Сляпороденият човек       9:1-41
87 Добрият Пастир       10:1-21
88 Последно напускане на Галилея; Самария и Пирея 19:1,2 10:1 9:51-56  
89 Тестове за служене     9:57-62  
90 Мисията на седемдесетте     10:1-24  
91 Добрият самарянин     10:25-37  
92 В дома на  Мария и Марта      10:38-42  
93 На празника на освещението на храма       10:22-42
94 Връщане в Пирея; "Научи ни да се молим"     11:1-13  
95 Вътрешната светлина     11:33-36  
96 На обяд у фарисей; "Горко вам…"     11:37-54  
97 Педупреждение за кваса на фарисеите     12:1-12  
98 Глупавият богаташ     12:13-34  
99 Очакването на Господаря     12:35-59  
100 Божията справедливост и милост       13:1-9  
101 Прегърбената жена     13:10-17  
102 Синаповото зърно и Божието царство     13:18-30  
103 Предупреждение за Съдния ден     13:31-35  
104 В дома на фарисей; Излекуването в Събота     14:1-15  
105 Поканените на голямата вечеря     14:16-24  
106 Цената на ученичеството     14:25-35  
107 Изгубената овца 18:12-14   15:1-7  
108 Изгубената монета     15:8-10  
109 Блудният син     15:11-32  
110 Неверният настойник     16:1-18  
111 Богаташът и бедния Лазар     16:19-31  
112 Прощение, вяра и служене     17:1-10  
113 Възкресяването на Лазар       11:1-45
114 Заговор за убийство; оттегляне в Ефраим       11:46-57
115 Десетте прокажени     17:11-19  
116 Кога и как ще дойде Божието царство     17:20-37  
117 Неправедният съдия     18:1-8  
118 Фарисеят и бирникът     18:9-14  
119 Женитба и развод 19:3-12 10:2-12    
120 Благославяне на децата 19:13-15 10:13-16 18:15-17  
121 Богатият младеж 19:16-30 10:17-31 18:18-30  
122 Работниците на лозето 20:1-16      
123 Исус предрича Своята смърт 20:17-19 10:32-34 18:31-34  
124 Амбицията на Яков и Йоан 20:20-28 10:35-45    
125 Слепият Вартимей 20:29-34 10:46-52 18:35-43  
126 Закхей     19:1-10  
127 Господарят, десетте слуги и десетте мнаси     19:11-28  
128 В дома на фарисея Симон 26:6-13 14:3-9 7:36-50 12:1-9
129 Заговорът за предателство 26:1-5,14-16 14:1,2,10,11 22:1-6 12:10,11
130 Триумфално влизане в Ерусалим 21:1-11 11:1-11 19:29-44 12:12-19
131 Безплодната смокиня 21:18-22 11:12-14,20-26    
132 Второто очистване на храма 21:12-17 11:15-19 19:45-48  
133 "С каква власт правиш това?" 21:23-27 11:27-33 20:1-8  
134 Двамата сина и лозето 21:28-32      
135 Лошите земеделци и Стопанинът на лозето 21:33-46 12:1-12 20:9-19  
136 Човекът без сватбена дреха 22:1-14      
137 Данък на Кесаря 22:15-22 12:13-17 20:20-26  
138 Женитба и възкресение 22:23-33 12:18-27 20:27-38  
139 Голямата заповед 22:34-40 12:28-34 20:39,40  
140 Исус смълчава критиците 22:41-46 12:35-37 20:41-44  
141 "Горко вам книжници и фарисеи…" 23:1-39 12:38-40 20:45-47  
142 Вдовицата с двете лепти   12:41-44 21:1-4  
143 Посещението на гърците       12:20-36
144 Окончателно отхвърляне от еврейските водачи       12:36-50
145 Маслиненият хълм; Белези за Второто пришествие 24:1-51 13:1-37 21:5-38  
146 Десетте девици 25:1-13      
147 Талантите 25:14-30      
148 Овцете и козите 25:31-46      
149 Приготовления за Пасхата 26:17-19 14:12-16 22:7-13  
150 Честване на Пасхата 26:20 14:17,18 22:14-16  
151 Измиването на нозете на учениците     22:24-30 13:1-20
152 Господната вечеря 26:26-29 14:22-25 22:17-20  
153 Юда предава Исус 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:21-30
154 Прощален съвет       13:31-14:31
155 Оттегляне в Гетсиманската градина 26:30 14:26 22:39  
156 Предупреждение към Петър и десетте ученика 26:31-35 14:27-31 22:31-38 13:36-38
157 Истинската Лоза       15:1-17
158 Предупреждение за гонения       15:18-16:4
159 Идващият Утешител       16:5-33
160 Първосвещенническата молитва на Исус       17:1-26
161 Гетсимания 26:36-56 14:32-52 22:40-53 18:1-12
162 Разпит пред Анна       18:13-24
163 Нощният съд пред Синедриона 26:57-75 14:53-72 22:54-65 18:25-27
164 Дневеният съд пред Синедриона 27:1 15:1 22:66-71  
165 Юдовото признание и самоубийство 27:3-10      
166 Първи съд пред Пилат 27:2,11-14 15:2-5 23:1-5 18:28-38
167 Разпит пред Ирод Антипа     23:6-12  
168 Втори съд пред Пилат 27:15-31 15:6-19 23:13-25 18:39-19:16
169 Разпятието 27:31-56 15:20-41 23:26-49 19:17-37
170 Погребението 27:57-61 15:42-47 23:50-56 19:38-42
171 Стражата пред гроба 27:62-66      
172 Възкресението 28:1-15 16:1-11 24:1-12 20:1-18
173 Пътят към Емаус   16:12 24:13-32  
174 Първа поява в горницата   16:13 24:33-49 20:19-23
175 Втора поява в горницата   16:14   20:24-39
176 При Галилейското езеро       21:1-23
177 На Елеонския хълм 28:16-20 16:15-18    
178 Възнесението   16:19-20 24:50-53  
179 Епилог на Йоановото евангелие       21:24,25;20:30,

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.